Vedtekter

FOLLO VETERAN OG GAMMELBILFORENING

VEDTEKTER FOR FOLLO VETERAN OG GAMMELBILFORENING.


 


 


1.  FORMÅL:

Follo Veteran og Gammelbilforening er en partipolitisk nøytral og ideell forening hvis formål er å ivareta medlemmenes interesser for biler av eldre årgang.  Foreningen skal arbeide for økt kunnskap om restaurering, vedlikehold og bruk av eldre biler.  Foreningen skal bidra til samhold blant gammelbilinteresserte.2. MEDLEMSKAP:

Som medlem kan opptas enhver med interesse for gamle biler.  Medlemskapet omfatter eventuelt begge ektefeller (samboere) og deres barn under 18 år.


Ved avstemming har de fremmøtte 1 stemme hver, dog begrenset til 2 stemmer pr. medlemskap.


 

3. ÅRSMØTET:

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.  Årsmøtet avholdes hvert år innen 15. mars.  Varsel om årsmøte kunngjøres minst 4 uker før møtet holdes.  Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før møtet holdes.  Innkalling til møtet kunngjøres blant medlemmene senest 1 uke før møtet holdes.


Årsmøtet avvikles på følgende måte:

1. Åpning.

2. Godkjenning av dagsorden.

3. Valg av: møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.

4. Styrets beretning, vedlagt eventuelle komitéberetninger.

5. Revidert regnskap.

6. Innkomne forslag.

7.Budsjettforslag.

8.Valg.

9.Avslutning.


Alle vedtak, bortsett fra vedtak om endring av vedtekter og oppløsning av foreningen (se pkt. 7), fattes med simpelt flertall.  Ved stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.  Avstemming foretas skriftlig dersom noen forlanger det.


Årsmøtet velger styre, løps- og arrangementskomité, revisor og valgkomite.  Styret og løps- og arrangementskomiteen velges for en periode på 2 år, mens revisor og valgkomite velges for ett år ad gangen.  Det står styret fritt å danne andre underkomitéer (f.eks. redaksjonskomité og teknisk komité) og å oppnevne medlemmer til disse.  Slik oppnevnelse skal ha 2 års gyldighetsperiode over samme tidsrom som andre tillitsvalgte.


Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller minst 25% av medlemmene forlanger det.  På ekstraordinært årsmøte kan bare behandles de saker som har vært foranledningen til innkallingen.

 


4. STYRET:

I tiden mellom hvert årsmøte ledes foreningen av et styre som består av 5 personer fordelt slik:


Formann

Sekretær

Kasserer

Styremedlem

Styremedlem


Styret leder foreningen i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak.  Utover dette nevnes at styret bl. a. har ansvaret for:

- Føring av medlemskartotek med biloversikt.

- Utsendelse av medlemsinformasjon.

- Nedtegnelse av foreningens virksomhet.

- Arrangement av møter, løp og turer i samarbeid med løps- og arrangementskomiteen.

- Føre styreprotokoll.

- Føre regnskap som revideres av den valgte revisor.


 

5. LØPS- OG ARRANGEMENTSKOMITÉEN:

Løps- og arrangementskomiteen skal bestå av minst 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.  Komitéen har som arbeids- og ansvarsområde, i samarbeid med styret, å arrangere foreningens møter, turer, løp og andre arrangement.


To representanter som denne komitéen selv oppnevner blant sine medlemmer skal være vararepresentanter til styret.  Disse to har møterett på alle styremøter.

 


6. MEDLEMSKONTINGENT:

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.7. VEDTEKTSENDRING OG OPPLØSNING:

Endring av disse vedtekter krever minst to-tredels flertall på årsmøtet.  Oppløsning av foreningen skjer med tre-firedels flertall på årsmøtet.  Ved oppløsning vedtar årsmøtet hvem som skal overta foreningens eventuelle midler.  Ved vedtak om endring av vedtekter eller oppløsning av foreningen skal avstemmingen være skriftlig.8. IKRAFTTREDEN:

Disse vedtekter trer i kraft fra og med 9. mars 1993.

(Punkt 5  endret ved enstemmig årsmøtevedtak 15.03.94).


Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse